കൊച്ചി ഇൻഫോപാർക്കിളുള്ള നോവോട്ടൽ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ റിവ്യൂ. ഒക്കോ ടീമിന്റെ ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗതർ ആയി 2 ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടിച്ചുപൊളിച്ചു. വീഡിയോ കാണുക അഭിപ്രായം പറയുക. #novotel #occoi #techtraveleat

Novotel Kochi Infopark – 5 Star Hotel in Kakkanad Review by Tech Travel Eat

Malayalam Travel Vlog by Sujith Bhakthan Tech Travel Eat

Feel free to comment here for any doubts regarding this video.

**** Follow us on ****

Facebook:
Instagram:
Twitter:
Website: